GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Uluslararası Kamu, Belediye ve Sivili Toplum Kuruluşları Proje Destekleme Derneği(“dernek”) olarak içerik sağlayıcısı ve veri sorumlusu olduğumuz; www.proder.org adresli internet sitemiz (“İnternet Sitesi”), ProderNGO kullanıcı adlı instagram, twitter, facebook, linkedin, youtube sosyal medya hesapları (“Sosyal Medya Hesapları”) ve sair yollar üzerinden hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, kullanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği, Kullanıcıların/Üyelerin hangi haklara sahip oldukları, bunları ne şekilde kullanabilecekleri ve çerezler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet Sitemizi ve Sosyal Medya Hesaplarımızı ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar (“Kullanıcı/Üye/Takipçi”) işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer alan tüm şartları kabul etmiş bulunmaktadır.

Derneğin, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yapacağı değişiklikler ve güncellemeler İnternet Sitemizde ve Sosyal Medya Hesaplarımızda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Bu nedenle, İnternet Sitemiz ve Sosyal Medya Hesaplarımızı ziyaret edilmeden önce işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın Kullanıcı/Üye/Takipçi tarafından gözden geçirilmesi ve yapılan değişiklik ve/veya düzeltmelerin Kullanıcı/Üye/Takipçi tarafından dikkate alınmasını öneririz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması

1.1. İnternet Sitemizi ve Sosyal Medya Hesaplarımızı görüntülemek ve ziyaret etmek için Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin kişisel verilerini paylaşması gerekmemektedir. Ancak, Kullanıcı/Üye/Takipçi, İnternet Sitemizin ve Sosyal Medya Hesaplarımızın sunduğu özellikler ve hizmetlerden herhangi birine katılmak, yararlanmak veya bunları kullanmak isterse, bu durumda kendisinden çeşitli kişisel ve/veya demografik veriler sağlanması talep edilebilecektir.

1.2. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda kullanılan kişisel veriler terimi; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, yaş, cinsiyet ve Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda mezkûr hesaplar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcıyı/Üyeyi/Takipçiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik verileri ifade etmektedir.

1.3. Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin, Dernek’e ilettiği kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecek olup, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanılmayacaktır. Kullanıcıya/Üyeye/Takipçiye ait kişisel veriler; Dernek tarafından daha iyi bir hizmet sağlamak, Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin sorularını cevaplamak ve etkin bir hizmet sunmak, gerektiğinde temas kurmak, yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, Kullanıcı/Üye/Takipçi adına üyelik hesabı oluşturmak, verilen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulduğunda geçmişe yönelik bilgilere yeniden ulaşmak, Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan veriler ile iş geliştirme, dahil etme, iletişim gibi operasyonel faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek, Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişimini sağlamak, Kanun’dan ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, istatistikî çalışmalar ve araştırmalar yapmak, veritabanı oluşturmak gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

1.4. Kullanıcıya/Üyeye/Takipçiye ait kişisel veriler ile gezinme, trafik bilgileri ve Internet Protokol (IP) adresi; güvenlik ve yasalar karşısındaki yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda) yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşacaktır.

1.5. Kullanıcıya/Üyeye/Takipçiye ait kişisel veriler; Derneğimiz veya Derneğimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; iletişim formları, şikâyet formları, sosyal ağlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, bültenler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri araçlarla, sözlü, yazılı, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

1.6. Kullanıcı/Üye/Takipçi tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verildiği takdirde; Dernek’in hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi, bu nedenle uğranılan zararı tazmin yükümlülüğü tamamen Kullanıcıya/Üyeye/Takipçiye ait olacaktır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kullanıcıya/Üyeye/Takipçiye ait kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Dernek’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak ortak/paydaş/katılımcısı olduğu tüm iştirakleri ve bağlı dernekler ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ve çözüm ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilecektir. Kullanıcı/Üye/Takipçi, kişisel verilerinin yukarıda belirtilen şekilde aktarılmasına onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

3.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat kapsamında Kullanıcı/Üye/Takipçi;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

3.2. Kullanıcı/Üye/Takipçi, bu haklarını;

– Islak imzasını taşıyan bir dilekçeyi, Dernek’in “İstiklal Mah. Demirciler Sok. No:16/2 Odunpazarı/Eskişehir/Türkiye” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla göndererek veya,

– Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem duyurulması halinde bu yönteme uygun olarak kullanabilir. Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı başvuruda; talebinin açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması; şayet temsilcisi tarafından başvuruda bulunulacak ise bu durumda temsil yetkisinin belgelendirilmesi, başvuran Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin kimlik ve adres bilgilerine yer verilmesi ve başvuruya Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin kimliğini tevsik eden belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

3.3. Kullanıcı/Üye/Takipçi, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini değiştirmek veya güncellemek için bu konudaki taleplerini yukarıda izah edilen şekilde veya infodesk@proder.org adresine göndereceği e-posta ile Dernek’e iletmelidir. Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin talebi en kısa sürede değerlendirilerek gereği yapılacaktır.

4. SOSYAL MEDYA EKLENTİLERİNİN KULLANIMI

4.1. İnternet Sitemizde ve Sosyal Medya Hesaplarımızda Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin, internet sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını paylaşabilmesi veya işaretleyebilmesi için sosyal medya tuşları ve internet sitesi linkleri kullanılmaktadır. İnternet Sitemizde ve Sosyal Medya Hesaplarımızda bu gibi eklentileri içeren bir sayfa Kullanıcı/Üye/Takipçi tarafından ziyaret edildiğinde başlangıçta sosyal medya tuşları ve internet sayfası linkleri etkisizdir; söz konusu tuşlardan birine Kullanıcı/Üye/Takipçi tarafından tıklanmadığı sürece eklentiler ve yönlendirmeler etkili hale gelmezler. Kullanıcı/Üye/Takipçi, eklentileri ve yönlendirmeleri etkili hale getirerek, ilgili sosyal medya uygulamaları ve internet siteleri ile bağlantı kurmuş olur ve eğer söz konusu sosyal medya sitelerinde ve internet sitelerinde Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin oturumu açıksa, bu ziyareti ilgili sosyal medya siteleri ve internet sayfaları tarafından Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin hesabı ile ilişkilendirilebilir ve Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin bilgileri söz konusu sosyal medya siteleri ve internet siteleri tarafından kaydedilebilir. Kullanıcı/Üye/Takipçi, sosyal medya sitelerinde ve internet sayfalarında sahip olduğu hesabı ile, İnternet Sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza gerçekleştirdiği ziyareti arasında bağlantı kurulmasını engellemek için, İnternet Sitemize ve/veya sosyal medya hesaplarımıza erişmeden önce ilgili sosyal medya hesaplarında ve internet sayfalarında oturumunu kapatması gerekmektedir.

4.2. Sosyal medya siteleri ve diğer üçüncü taraf internet siteleri kontrolümüz dışında olup, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında değildir. Söz konusu sosyal medya sitelerinin ve diğer internet sitelerinin faaliyetleri, gizlilik politikaları veya gizlilik uyum seviyeleri hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu internet sitelerinin Kullanıcılar/Üyeler/Takipçiler ile ilgili bilgileri nasıl topladıklarını ve kullandıklarını, bunun nasıl engellenebileceği ya da bilgilerin nasıl silinebileceğini öğrenmek için ilgili sitelerin kullanım koşullarının ve gizlilik politikalarının Kullanıcı/Üye/Takipçiler tarafından incelenmesi gerekmektedir.

5. ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI

5.1. İnternet Sitemizde, sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve özelleştirmek amacıyla çerezler kullanmaktayız. Çerezler, Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin tarayıcısı tarafından bilgisayarının sabit sürücüsüne yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Kullanıcı/Üye/Takipçi, İnternet Sitemizi her ziyaret ettiğinde, Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin internet tarayıcısı, çerezleri İnternet Sitemize gönderir; böylece İnternet Sitemiz Kullanıcıyı/Üyeyi/Takipçiyi tanır ve Kullanıcı/Üye/Takipçi tercihleri gibi bilgilerini hatırlar. Kullandığımız çerezler kişisel veri saklamaz yani anonimdir.

5.2. Kullanıcı/Üye/Takipçi internet tarayıcısını, çerezleri kabul etmeden önce kendisini uyaracak şekilde veya basitçe tüm çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilir; fakat çerezler kabul edilmediği takdirde İnternet Sitemizin tüm özelliklerine erişmek mümkün olmayabilir. Kullanıcı/Üye/Takipçi, bu ayarların nasıl yapılacağını öğrenmek için internet tarayıcısının “yardım” düğmesine tıklayarak gerekli değişiklikleri yapabilecektir. Kullanıcı/Üye/Takipçi, çerez ayarlarını değiştirmediği sürece İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun şekilde çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.

6. TİCARİ İLETİLER

6.1. Kullanıcının/Üyenin/Takipçinin; kişisel verilerinin kendisine çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kendisine özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin yapılması ve her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve yukarıda belirtilen 3. kişilere yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına izin verdiği kabul edilecektir.

6.2. Kullanıcı/Üye/Takipçi, Dernek tarafından kendisine bülten, duyuru, ticari ileti veya diğer bildiri ve/veya mesaj gönderilmesini istemiyorsa, bu durumda İnternet Sitesi’ne üye olurken bu bildiriler veya hizmetler için bir talep belirtmemelidir. Ancak, Kullanıcı/Üye/Takipçi İnternet Sitesi’ne üye olurken, söz konusu ileti veya bildirilerin tarafına gönderilmesine onay verdiyse ve/veya Proder Bülten’e üye olduysa bu durumda kendisiyle her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının tarafına gönderilmesine rıza vermiş sayılacaktır.

6.3. Proder Bülten’e üye olan Kullanıcıya/Üyeye/Takipçiye gönderilen e-postalarda, gelecekteki bildirileri almama opsiyonu sunulmaktadır. Şayet Kullanıcı/Üye/Takipçi, kendisine bülten gönderilmesi için verdiği onayı kaldırmak isterse, bu durumda kendisine gönderilen e-postada belirtilen talimatları takip ederek bu konudaki tercihlerini değiştirebilecektir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı/Üye/Takipçi ile Dernek arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. Farklı dillere çevrilmiş formatları olsa da Türkçe formatı dikkate alınacaktır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.