Proje irtibat kişisi başvuru yapan kurum/kuruluşun personeli olmak zorunda mıdır?

Proje irtibat kişisinin başvuru sahibi kurumda bilfiil çalışıyor olması gerekir. Bu durumda, kişinin kurumda kadrolu, görevlendirme, sözleşmeli ya da ücretli çalışıyor olması bakımından bir ayrım bulunmamaktadır. Kişil ile kurum arasındaki resmi bağlantının kanıtlanabilir olması yeterlidir.

Kurum yasal temsilcisi irtibat kişisi olarak projede yer alabilir mi?

Kurum yasal temsilcisi aynı zamanda projede irtibat kişisi olarak görev yapabilir.

Başvuru formuna eklenmesi gereken dokümanlar nelerdir?

Tüm başvuru formları için zorunlu ana belge “Doğruluk Beyanı”dır. Doğruluk Beyanı başvuru formunun içinden indirilmektedir. Yasal temsilci tarafından imzalanıp onaylanmış doğruluk beyanı taranarak başvuru formuna eklenmelidir. Ayrıca projenin faaliyet tablosu da başvuru formuna eklenmelidir.

Proje başvuru formunu posta yoluyla gönderecek miyiz?

Hayır, proje başvuru formu çevrimiçi (online) gönderilecektir. Posta veya kargo ile gönderilmeyecektir.

Devam eden projelerimiz olduğu halde yeni projelere başvurabilir miyiz?

Evet başvurabilirsiniz. Ancak, ilgili kurumun yeni başvuru yapmadan önce kurumsal kapasitesinin birden fazla projeyi gereğince ve etkin bir şekilde yönetip yönetemeyeceğini analiz ederek buna göre başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru formunu Türkçe doldurabilir miyiz?

Başvuru formu Program dillerinden herhangi biri ile doldurulabilmektedir. Türkçe, Program dilleri arasında yer almaktadır..

Aynı başvuru döneminde aynı anda iki farklı program  (örn. ESC Gönüllülük ve Erasmus + Gençlik) proje başvurusu yapabilir miyiz?

Evet. Ancak, proje konularının ve ortaklık yapılarının birbirinden farklı ve ilgili faaliyete yönelik olması gerekmektedir.

Avrupa Komisyonu mesafe hesaplayıcısı tarafından hesaplanan mesafeler tek yönlü seyahati mi yoksa çift yönlü seyahati mi kapsamaktadır?

Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı tarafından hesaplanan mesafelere karşılık gelen birim maliyetler, gidiş ve dönüş yolculuğunu içerecek şekilde hesaplanmaktadır. Link’ten ulaşabilirsiniz

Çevirimiçi başvuru formunu doldurmaya başladıktan sonra yazılanların kaybolmasını önlemek için nasıl kaydedebilirim?

Çevirimiçi başvuru formu doldurulmaya başlandıktan sonra çok kısa aralıklarla kendi kendini kaydetmektedir. Çevrimiçi başvuru formunun doldurulması ve/veya güncellenmesi esnasında internet bağlantısının olması gerekir. Girilen bilgiler ECAS hesabındaki çevrimiçi formda otomatik olarak kaydedilmektedir. Gönderim işlemi yapılıncaya kadar form üzerinde değişiklik yapılabilmektedir.

Uluslararası gönüllülük faaliyeti nedir?

Gençlere, kuruluşların günlük işlerinde yardımcı olmalarına imkân veren 2-12 ay süren ve bazı durumlarda 2 hafta ve üzeri sürebilen tam zamanlı, ücretsiz etkinliklerdir. Gençler, program ülkelerinde ya da komşu ortak ülkelerde sosyal dahil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllülük yapabilirler. Bireysel gönüllülük ve gönüllülük takımları adlı iki tür faaliyet bulunmaktadır.

Ulusal gönüllülük faaliyeti nedir?

18-30 yaş arası gençlere kuruluşların günlük işlerinde yardımcı olmalarına imkân veren 2-12 ay süren ve bazı durumlarda 2 hafta ve üzeri sürebilen tam zamanlı ücretsiz etkinliklerdir. Gençler kendi ülkelerinde sosyal dahil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllülük yapabilirler.

ESC gönüllülük faaliyetine kimler başvuru yapabilir

Program ülkeleri” veya “komşu ortak ülkeler”de (uygun ülkeler listesi) yer alan kalite sertifikası olan tüm kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) ortak olabilir ve başvurabilir. Katılımcı ülkeler faaliyetlerin başladığı tarihten önce geçerli bir akreditasyonu sahip olmalıdır.

ESC Gönüllülük projeleri kapsamındaki hibe kalemleri nelerdir?

Yolculuk, seyahat bandının üstündeki yolculuk masrafları, kurumsal destek – proje yönetimi masrafları, kurumsal destek- faaliyet masrafları, dahil etme desteği, cep harçlığı, dil desteği, istisnai masraflar ve tamamlayıcı faaliyetler masrafı kalemleri yer almaktadır.

ESC Gönüllülük projelerinin proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 3 ay ile 24 ay arasındadır. Faaliyet süresi 2 ay (seyahat günleri hariç 60 gün) -12 ay arasındadır. Faaliyet süresi, imkânı kısıtlı gençlerin katıldığı projelerde 2 haftadan (seyahat günleri hariç) başlayabilir Gönüllü takımları için faaliyet süresi 2 hafta ile 2 ay (seyahat günleri hariç 59 güne kadar) arasındadır. Ön hazırlık ziyareti için faaliyet süresi maksimum 2 gündür (seyahat günleri hariç).

ESC Gönüllülük projeleri başvuru tarihleri nelerdir?

Başvuran kuruluş aşağıdaki linkte yer alan tarihlerden önce hibe başvurusunu sisteme yüklemelidir.  https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/teklif-cagrilari/

Projelerin değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilir. Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcıların mektup adreslerine posta ile gönderilir. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kaç Ortak Gerekir?

Sınır ötesi faaliyetler için biri ev sahibi diğeri destekleyen kuruluş olmak üzere en az 2 kuruluş olmalıdır. Destekleyen kuruluş, gönüllünün resmi olarak ikamet ettiği ülkeden olmalıdır. Yurt içi faaliyetler için, en az bir ev sahibi kuruluş gereklidir. Gönüllü takımlarında en az bir kuruluş (ev sahibi ya da destekleyen) gereklidir.

Proje Nerede Gerçekleşir?

Proje ortaklardan herhangi birinin ülkesinde gerçekleşir. Ülkemizin de dahil olduğu program ülkelerinden gönüllüler, “program ülkeleri” veya “komşu ortak ülkeler”den herhangi birine gidebilir. Komşu ortak ülkelerden gönüllüler ise yalnızca program ülkelerine gidebilir.

Proje başvurusu nereye yapılır?

Başvuru, başvuran tarafından tüm ortaklar adına başvuranın bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına yapılır. Ortakların Ulusal Ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur.

Projede yer alacak gönüllülerin özellikleri nedir?

Gönüllülük faaliyetlerine, 18-30 yaşları arasında yasal olarak program ülkesinde veya ortak ülkelerde ikamet eden ve Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olmuş gençler, mezuniyet ve dil yeterliliğine bakılmaksızın 2 ay ile 12 ay arasında katılım sağlayabilir. Daha önce Erasmus+ gönüllülük faaliyeti veya Avrupa Gönüllü Hizmeti programından faydalanmış olan gençler gönüllülük projelerinden faydalanamaz. Ancak, programın istisnası, Avrupa Gönüllü Hizmeti veya Avrupa Dayanışma Programı gönüllülük faaliyetlerinden maksimum 2 ay yararlanmış gençler bir kez daha gönüllülük faaliyetlerinden faydalanabilir. Ancak toplam süre 14 ayı geçemez. Daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti veya Avrupa Dayanışma Programı gönüllülük faaliyetlerinden yararlanmış olanlar ise Gönüllülük takımları projelerine başvuru yapabilirler.

Gönüllü olarak destekleyen bir kuruluş buldum, şimdi ne yapacağım?

Destekleyen kuruluş bulduktan sonra, bu kuruluşlara bir motivasyon mektubu göndermelisiniz. Mektubu hazırlarken, özgeçmişinizden, eğitiminizden, kişisel özelliklerinizden, neden gönüllülük projesinde yer almak istediğinizi ve hangi tarih aralıklarına yer alabileceğiniz ile varsa özel yeteneklerinizden ve ilgi alanlarınızdan bahsedebilirsiniz. Hazırlarken şöyle düşünün, bir iş başvurusundasınız işi istiyorsunuz, öyleyse işverenin sizi işe alması için ikna etmek, lazım değil mi? Motivasyon mektubunuzu yazarken de bunu göze almalısınız. Ancak bunu da işverenin fazla zamanını almadan ve kendinizle ilgili bilgileri belli başlıklar altında kısa ama çarpıcı ifadelerle yazmanız gerekmektedir.

Motivasyon mektubunu destekleyen kuruluşa gönderdim, şimdi ne yapacağım?

Kuruluştan olumlu cevap aldıktan sonra, kuruluşunuzun sizin için uygun gördüğü mevcut projesi ve/veya destekleyen kuruluşunuzun ortağı olan ev sahibi kuruluşların (Avrupa’daki sivil toplum kuruluşları) projelerinde yer almak suretiyle gönüllülük yapabilirsiniz. Türkiye’den bir destekleyen kuruluş bulabileceğiniz gibi gitmeyi düşündüğünüz ülkeden de ev sahibi bir kuruluş bularak aynı şekilde iletişime geçebilir, olumlu cevap almanız halinde yukarıda belirtildiği şekilde Türkiye’den bir gönderen kuruluş bularak da gönüllülük projesine başvurmanız mümkündür.

Gönüllülük projesi kapsamında Türkiye’ye gelen Avrupalı gençler var mı?

Gönüllülük projesi kapsamında Avrupa’ya giden gençlerimiz olduğu gibi, Avrupa’dan Türkiye’ye gelen pek çok genç var.

Gönüllülük projesi olan kurum ve kuruluşlara nereden ulaşabiliriz?

Gönüllülük projesinde yer alabilmek için kurum/kurulışlaırn kalite sertifikasına sahip olması gerekmektedir. İlgili sayfada yeralan bölümden kalite sertifikasına sahip kuruluş listesine ulaşabilirsiniz. 

Gönüllülük projesinde yer almak için bireysel olarak bir proje mi yazmalıyım?

Hayır. Yurtdışında/ yurtiçinde gönüllülük faaliyetine katılmak isteyen gençler ilgili sayfada yer alan kurum ve kuruluşlara ait hali hazırda devam eden projelerde yer alabilirler.

Gönüllülük projesine katılmak istiyorum fakat üniversite öğrencisiyim okulumu dondurmama yardımcı olur musunuz?

Projeleri kabul olan gençlere resmi bir yazı vermekteyiz fakat bunun bir yaptırım gücü yoktur. Yalnızca sizin bir Avrupa Birliği projesine kabul edildiğinizi ve gereken yardımın gösterilmesini rica eden bir yazıdır.

Gönüllülük projesine başvuru için ne kadar ücret ödemem gerekli?

ESC-Gönüllülük projesi ücretsizdir. Başvuran gençlerden hiçbir ücret alınmaz. Gencin yol, konaklama, yemek masrafları ve dil eğitimi Ulusal Ajanslar tarafından karşılandığı gibi kendisine belli bir miktar da cep harçlığı verilir.

Beni gönderecek olan kuruluşu (destekleyen kuruluşu) nasıl bulabilirim?

Kalite sertifikasına sahip kurum ve kuruluşları https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en adresinden araştırabilir ve kendileriyle temasa geçebilirsiniz (bütün sivil toplum kuruluşları, belediyeler, vakıflar, valilikler ve üniversitelerin AB ofisleri, milli eğitim gençlik müdürlükleri, gençlik ve sosyal il müdürlükleri destekleyen kuruluş olabilir).

Gönüllülük faaliyetim esnasında rahatsızlanırsam masraflarım karşılanacak mı?

ESC-Gönüllülük faaliyetine katılan bütün gençler Avrupa Komisyonu tarafından sigortalanır (CIGNA Sigortası). Bu çok kapsamlı bir sigortadır, herhangi bir rahatsızlığınız ve/veya karşılaştığınız sigorta dahilindeki masraflarınız bu sigorta kapsamında karşılanır.

Vize konusunda Ulusal Ajans’ın desteği oluyor musunuz?

Gönüllülük projesine kabul edilen gençlere yine destekleyen kuruluşlarının Ulusal Ajans’tan talep etmesi halinde vize almalarını kolaylaştıracak resmi bir yazı vermekteyiz. Ancak vize süreçleri Ulusal Ajans’ın tamamen dışında bir konudur ve ilgili ülkelerin vermiş olduğu kararlar ile uygulamalar değişiklik gösterebilir.

Gönüllülük faaliyetim esnasında boş zamanlarımda ücretli olarak çalışabilir miyim?

Gönüllülük faaliyeti esnasında kesinlikle ücretli bir işte çalışılamaz.

Gönüllülük faaliyetim esnasında yüksek lisans yapabilirmiyim?

Gönüllülük faaliyeti esnasında kesinlikle örgün eğitime (üniversite, yüksek lisans, doktora vs.) devam edilemez.

Ortaokul mezunuyum, gönüllülük projesinde yer alabilir miyim?

Evet. Gönüllülük projesinde yer almak için tek şart 18-30 yaş arasında olmaktır. Eğitim ya da ekonomik durumunuz bir engel oluşturmaz.

Engelli bir gencim. 2-12 ay süre ile yurtdışında bulunmak benim için mümkün değil. Daha kısa süreli bir programınız var mı?

İmkânları kısıtlı (sosyo-ekonomik, kültürel ya da coğrafi bakımdan daha düşük imkânlara sahip kesimlerden gelen ya da engelli/özel gereksinimleri olan) gençler 2 – 8 hafta arasında kısa süreli gönüllülük faaliyetinden istifade edebilirler. Engelli genç yalnız başına gidebilecek durumda değilse refakatçisinin masrafları da tamamen karşılanır.

Gönüllülük faaliyetim esnasında boş günüm olacak mı?

Gönüllülük faaliyeti esnasında hafta iki gün boş gününüz olacak. Ayrıca her ay için artı iki gün daha tatil hakkınız olacak. Örneğin dokuz aylık bir projeye gitmişseniz haftada iki günlük izinleriniz dışında toplam 18 gün tatiliniz olacak. Bu tatilinizi hangi tarihlerde kullanacağınızı ev sahibi kuruluşunuz ile karşılıklı konuşarak belirlemek gerekli.

Gönüllülük faaliyetim esnasında haftada kaç saat çalışmam gerekli?

Bazı ülkelerin çalışma saatlerinde değişiklik olmakla birlikte genel olarak gönüllülük faaliyeti esnasında haftada ortalama 35 – 40 saate kadar çalışmanız gerekebilir. Haftada 4-5 saatlik dil eğitimi de bu sürenin içerisindedir. Bunun dışında kalan zamanlarınız size aittir.

Gönüllülük faaliyetim esnasında ne kadar cep harçlığı alacağım?

Cep harçlığı ülkelerin ekonomik durumuna göre belirlenmektedir. Örneğin Türkiye’ye gelen gönüllülere farklı, Almanya’ya veya Finlandiya’ya giden gönüllülere farklı cep harçlığı verilmekte. Ülkelere göre belirlenmiş olan cep harçlıklarını destekleyen kuruluşunuzdan veya ilgili sayfada güncel olarak yeralan ESC Program Rehberinde bulabilirsiniz.

Gönüllülük faaliyetim esnasında nerede konaklayacağım?

Gönüllülük faaliyetinde standart bir konaklama şekli yoktur. Bir ailenin yanında kalabileceğiniz gibi, yurtta ya da o kuruluştaki diğer gönüllülerle bir evde de kalabilirsiniz. Konaklama şekli ev sahibi kuruluşlara göre değişmektedir. Bu konuyu kabul edildiğiniz projenize başlamadan önce netleştirmeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır

Başvuruyu yaptıktan ne kadar süre sonra gönüllülük faaliyetime başlayabilirim?

Destekleyen kuruluşunuzu bulup, onay aldıktan sonra kuruluşun mevcut olan projesinde yer alan faaliyet tarihlerine göre gönüllülük faaliyetine başlayabilirsiniz. Bu süre içinde yer alacağınız projenin kendi özel şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Ben şu an 30 yaşındayım fakat projemin ortasında 31 yaşıma gireceğim bu problem olur mu?

Gönüllülük faaliyetinde esas olan ilgili son başvuru tarihinde 31 yaşına girmemiş olmanızdır. Proje devam ederken 31 yaşına girmeniz sorun oluşturmaz.

Gönüllülük faaliyetim kapsamında İtalya’ya gitmek istiyorum fakat İtalyanca bilmiyorum bu sorun olur mu?

Gönüllülük faaliyetinde dil bilme zorunluluğu yoktur. Yalnızca bazı projelerin yürüyebilmesi için ev sahibi kuruluşlar gönüllülerden temel düzeyde o ülkenin dilini bilmesini isteyebilir.

Gönüllülük projesinde yer almak için destekleyen kuruluşa başvuru ücreti ödeyecek miyim?

Gönüllülük faaliyeti başvurularında hiç bir kuruluş gönüllülerden başvuru ücreti alamaz.

Gönüllülük faaliyetim esnasında tatil için Türkiye’ye gelebilir miyim?

Gönüllülük faaliyeti kapsamında yalnızca gidiş – dönüş biletiniz karşılanmakta. Eğer tatilinizi Türkiye’de geçirmek isterseniz yol paranızı kendiniz karşılamanız gerekmektedir.

İki arkadaş gönüllülük kapsamında aynı projeye gidebilir miyiz?

Teknik olarak mümkün olmasına rağmen ev sahibi kuruluşlar genellikle aynı ülkeden iki genci projelerine kabul etmek yerine farklı ülkelerden gönüllüleri almayı tercih etmektedirler.

Destekleyen kuruluşun benim için herhangi bir masrafı olacak mı?

Hayır. Ulusal Ajans tarafından destekleyen kuruluşunuza yol, vize masraflarınızla beraber sizin hazırlıklarınız esnasında yapmaları muhtemel harcamalar için götürü miktar verilmektedir.

Üniversiteyi bitirdim fakat henüz askerliğimi yapmadım. Askerliğimin tehir edilmesi için yardımcı olur musunuz?

Projeleri kabul olan gönüllülere, destekleyen kuruluşlarının Ajansımızdan talep etmesi halinde Avrupa Birliği projesine kabul edildiğini ve gereken yardımın gösterilmesini rica eden resmi bir kolaylaştırma yazısı vermekteyiz, ancak bu yazımızın da gönüllümüzün askerlik, eğitim gibi kişisel konularıyla ilgili bir yaptırım gücü yoktur.

Ev sahibi kuruluşların kabul kriterleri nelerdir?

Başvuru esnasında nelere dikkat etmek gerekli? Ev sahibi kuruluşların gönüllü seçimindeki en önemli belgeler, sizin göndereceğiniz öz geçmişiniz ve motivasyon mektubunuz. Özellikle motivasyon mektubunuzda kişisel özelliklerinizden, gönüllülük kavramından ne anladığınız, neden o projeye gitmek istediğiniz ve gönüllülük faaliyetinin size ne kazandıracağını düşündüğünüzü açıkca belirtmeniz gereklidir.

Ev sahibi kuruluşta kimle muhatap olacağım?

Gönüllülük faaliyetinize başladığınızda, ev sahibi kuruluşta özellikle muhatap olacağınız üç kişi olacaktır. Yasal temsilci, genellikle kuruluşların başkanlarıdır. Proje sorumlusu, gönüllülük süresince yapmanız gereken faaliyetler konusunda sizi yönlendirecek kişidir. Rehber (Mentor), genellikle kuruluş dışından sizin kuruluşa ve o topluma uyum sağlamanızı kolaylaştıracak, sorunlarınızla ilgilenecek, sizinle ve ev sahibi kuruluşunuzla aranızda bir köprü oluşturacak olan kişidir.